LOADINGLOADING...!

    Bản Sao - A Chip Off The Old Block - 2009

    Trong phim Bản Sao (Hổ Phụ Sinh Hổ Tử) Sở Từ (Ngô Trác Hy) luôn chê bai người cha tốt bụng Sở Phàm (Trần Cẩm Hồng) của mình là người lạc hậu. Vì không muốn trở thành bản sao lạc hậu của cha, anh luôn nhắc mình phải là người thức thời.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn