LOADINGLOADING...!

    Cuộc Chiến Tàu Vũ Trũ - Starship: Rising - 2014

    Trong tương lai xa, một nhà lãnh đạo bất tử Bionic sản phẩm của kỹ thuật di truyền, đã cai trị vũ trụ trong 200 năm. Một cuộc nổi dậy đang được tổ chức bởi những người bảo tồn sinh sản tự nhiên.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN