LOADINGLOADING...!

    Hàn Sơn Tiềm Long - Ghost Dragon Of Cold Mountain - 2014

    Ghost Dragon of Cold Mountain-Hàn Sơn Tiềm Long(2014) Ghost Dragon Of Cold Mountain Hàn Sơn Tiềm Long Lưu Giang - Phượng Nam Thiên (Người đứng đầu Thiên Ki Phủ) Mã Quốc Minh - Chu Trường Thắng (Đô úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , hảo hữu với Hùng Thập Cửu , chồng của Đào Hoa) Ngao Gia Niên - Ngưu Đại Lực (Giáo úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , thích Dương Mão ) Trần Quốc Bang - Mã Xuyên Khung (Giáo úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , thích Dương Mão ) Lâm Hạ Vy - Dương Mão (Giáo úy , nằm trong tứ đại bộ khoái , thích Mã Xuyên Khung ) Lý Thi Vận - Đào Hoa / Ân Mỵ Nương ( Đào Hoa là vợ của Chu Trường Thắng sau đ&oa..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn