LOADINGLOADING...!

    Kỷ Nguyên Bóng Tối - Day Watch 2 - 2006

    Kỷ Nguyên Bóng Tối (Day Watch 2) (2006)Một người đàn ông phục vụ trong cuộc chiến tranh giữa các lực lượng của ánh sáng và bóng tối đi vào sở hữu của một thiết bị có thể khôi phục lại cuộc sống Moscow, gần như bị phá hủy bởi một sự kiện tận thế.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer