LOADINGLOADING...!

    Tampopo - Dandelion - 1985

     Tampopo là bộ phim quảng bá cho món mì Nhật Bản mà vai chính là Tampopo, một ngưòi góa vợ tìm sự khuây khỏa tại cửa hàng mì tự mở và biến nó thành nổi tiếng.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer