LOADINGLOADING...!

    Thêm Vài Đồng Xu Lẻ - For A Few Dollars More - 1965

    Thêm Vài Đồng Xu Lẻ (For a Few Dollars More) (1965)Nếu The Good, the Bad, the Ugly của năm 1966 là sự kết hợp của Clint Eastwood và Lee Van Cleef và Gian Maria Volonté, thì trước đó một năm, For a Few Dollars More đánh dấu sự kết hợp rất ăn ý giữa Clint

load player

Trailer