LOADINGLOADING...!

    Thuật Thôi Miên - The Great Hypnotist - 2014

    Công việc kinh doanh đang phát triển tốt của một nhà tâm lý nổi tiếng ( do xu Zheng), cho đến khi ông gặp một nữ bệnh nhân khó khăn, dường như không còn đơn giản là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sỹ, câu chuyện trở nên phức tạp hơn...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN